Os Inúteis

"I Vitelloni" (Itália, 1953) de Federico Fellini